Menu Luk

Tilsynserklæring

Tilsynserklæringen bliver udarbejdet hvert år af tilsynsførende. Tilsynsrapporten udarbejdes på baggrund af flere årlige besøg på skolen og samtaler med skolens lærere og ledelse – og efter ministeriets retningslinier på området. Herunder seneste tilsynserklæring:

Tilsynserklæring 2019/20

Tilsynserklæring 2018/19
Skole:
477004
Gislev Friskole
Fåborgvej 24
5854 Gislev
Tilsynsførende:
Tage Krogh Nielsen
Skovvej 8A
5300 Kerteminde
Dato for tilsynsbesøg:
06.09.2018
29.01.2019
21.02.2019
Klasser/fag:
Tilsynet er foregået således:
Jeg har deltaget i skolens hverdag, hvor jeg har overværet undervisning i skolens klasser
således:
Dato Klasse Fag Fagområde
06-09-2018 6.-7.-8.-9. Samfundsfag Humanistiske fag
06-09-2018 7.-8.-9. Matematik Naturfag
06-09-2018 4 Dansk Humanistiske fag
06-09-2018 3. Udeskole Praktiske/musiske fag
06-09-2018 7.-8. Dansk Humanistiske fag
06-09-2018 5.-6. Natur/teknik Naturfag
06-09-2018 7.-8.-9. Engelsk Humanistiske fag
06-09-2018 2. Matematik Naturfag
06-09-2018 4. Hjemkundskab Praktiske/musiske fag
29-01-2019 0.-5. Morgansang Humanistiske fag
29-01-2019 3. Dansk Humanistiske fag
29-01-2019 2. Udeskole Naturfag
29-01-2019 3. Dansk Humanistiske fag
29-01-2019 0.-1. Musik Praktiske/musiske fag
29-01-2019 4. Natur/teknik Naturfag
29-01-2019 9. Dansk Humanistiske fag
29-01-2019 5.-6. Musik Praktiske/musiske fag
21-02-2019 4. Engelsk Humanistiske fag
21-02-2019 5.-6. Natur/teknik Naturfag
21-02-2019 2. Dansk Humanistiske fag
21-02-2019 0.-1. Dansk Humanistiske fag
21-02-2019 7.-8. Dansk Humanistiske fag
21-02-2019 9. Dansk Humanistiske fag
Jeg har endvidere deltaget i morgensamling

Mine besøg på skolen har været aftalt med skolen, og lærerne har været bekendt med kom de
nævnte datoer. Jeg har besluttet hvilke fag og klassetrin besøget skulle omfatte. Jeg er blevet indført i fagplanerne gennem læsning af skolens intranet, hvor der findes en beskrivelse af de enkelte fag,
og jeg har orienteret mig om lærernes årsplaner i de enkelte fag, således at jeg har en vished for, at undervisningen tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med de fastsatte mål
Vurdering af elevernes standpunkt:
Jeg har som tilsynsførende konstateret, at elevernes standpunkter i dansk, engelsk og matematik står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Vurdering af skolens samlede undervisningstilbud:
Skolens samlede undervisningstilbud dækker folkeskolens vifte af undervisningsfag, og undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Elevernes faglige niveau er generelt er tilfredsstillende. Skolens undervisningstilbud er indholdsmæssigt på højde med de krav, der stilles i Folkeskolen.
Eleverne evner både at arbejde individuelt og i grupper.
Graden af differentiering i undervisningen tager skyldigt hensyn til de elever, som har særlige udfordringer, og der afsættes tilsyneladende i passende omfang særlige ressourcer til disse
elever.
Skolens undervisningsmaterialer er varierende, tidssvarende og fagligt/pædagogisk i overensstemmelse med de opstillede mål. Eleverne virker til at være fortrolige med brugen af IT. Der anvendes portaler og relevante undervisningsprogrammer.
Tilsynets vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre:
Eleverne bliver inddraget i hverdagslivet og har derigennem indflydelse i det umiddelbare og almindelige samvær på skolen. Eleverne oplever sig helt givet som en betydelig del af et større fællesskab, og man bliver som elev både hørt og set. Den individuelle personlige anerkendelse
betyder meget for dannelsen og udviklingen af de værdier, der får et samfund til at hænge sammen. Grundlaget for at kunne tage del i et samfund båret af værdier om frihed og folkestyre bliver stimuleret og udviklet i skolens hverdagsliv.
Undervisningssproget er dansk:
Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk.
Erklæring om donationer jf. §9d, stk. 5:
Skolen har over for mig erklæret, at de i 2018 ikke har modtaget donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms.
Yderligere kommentarer fra tilsynet:
Jeg nyder at komme påGislev Friskole. Stemningen er god, eleverne er imødekommende, og der er en god atmosfære på stedet. Jeg oplever, at eleverne har et nærvær af voksne, som kan bistå, når der opleves et behov herfor. Eleverne virker tillidsfulde og ligefremme, og rammen for hele skolehverdagen opleves tryg. Det er tydeligt, at eleverne har det godt. Der er en god atmosfære mellem børnene. Det resulterer i at læringsmiljøet er godt. Samværet og dagligdagen er præget af en tillidsfuld relation mellem børnene og mellem børn og voksne. Eleverne opleves at være trygge, og de
har en umiddelbar og ligefrem kontakt til den voksne. Overværelsen af undervisningen har givet mig en god fornemmelse for, hvordan eleverne arbejder sammen og hvilke krav, der stilles til elevernes arbejde.

Kerteminde, den 26.marts 2019